ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS

Az EFRATA Alapítvány a Hajléktalanokért (a továbbiakban: „Adatkezelő”) elkötelezett az ügyfelei, partnerei, az önkéntesei és a munkavállalói személyes adatainak védelmében. Ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, és ezeket az intézkedéseket időről időre felülvizsgáljuk. Ennek a Tájékoztatónak az a célja, hogy ismertesse az Adatkezelő adatkezelési elveit és az adatkezeléssel érintett Felhasználók jogait és lehetőségeit. A Tájékoztató az Adatkezelő honlapján folyamatosan elérhető.

JOGSZABÁLYI MEGFELELÉSEK

 Az adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 · 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

 • · 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • · 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • · 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • · Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Az adatkezelés során az alábbi alapelvek betartása szerint járunk el:

JOGSZERŰSÉG, TISZTESSÉGES ELJÁRÁS ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG:

Az adatok felvételénél és kezelésénél tisztességesen és törvényesen, továbbá az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően járunk el.

CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG:

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk.

ADATTAKARÉKOSSÁG:

Csak olyan személyes adatot kezelünk és csak annyi ideig, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

KORLÁTOZOTT TÁROLHATÓSÁG:

A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük, utána biztosítjuk, hogy az érintettet ne lehessen azonosítani.

INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEGE:

Műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

Mi minősül személyes adatnak? Személyes adatnak minősül minden, az érintettel kapcsolatba hozható adat.

Személyes adatokat kizárólag akkor kezelünk, ha ahhoz az érintett önkéntes hozzájárulását adta (hozzájáruláson alapuló jogalap), hogy az adott célra az adatát felhasználjuk. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé (jogi kötelezettségen alapuló).

Az EFRATA Alapítvány a Hajléktalanokért csak olyan személyes adatot és addig az időtartamig kezel, amely a tevékenységének eredményes és hatékony végzéséhez elengedhetetlen.

 

A kezelt adatok köre, célja, jogalapja részletesen:

 

HÍRLEVÉL

ÜZLETI, PARTNERI KAPCSOLAT FENNTARTÁSA

KÖZÖS MUNKA, MEGBÍZÁS, MUNKAVISZONY KIALAKÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK SZEMÉLYES ADATOK

SZEMÉLYES ADAT TÍPUSA

név, e-mail cím, telefonszám

név, e-mail cím, telefonszám, munkahely beosztás

 · név, e-mail cím, telefonszám, munkahely beosztás

 • · egyéb személyes adat

AZ ADATKEZEL ÉS CÉLJA

információk rendelkezésre bocsátása cégünkkel, programjainkkal, eseményeinkkel  kapcsolatban

üzleti és egyéb partnereinknek a kapcsolat fenntartása érdekében kezeljük az adataikat

szerződések megkötése, közös munka kialakítása, vagy munkaviszony meghirdetése esetén a kapcsolat felvétele és a szerződés megkötése céljából

JOGALAP

önkéntes hozzájárulás

önkéntes hozzájárulás

önkéntes hozzájárulás, szerződéses jogalap

ADATTOVÁBBÍTÁS

nincs

nincs

nincs

 

Az önkéntes hozzájárulás visszavonása:

A hozzájárulás visszavonása a hírlevélen található link felhasználásával, illetve a csakegyet@gmail.com címre történő e-mail küldésével történhet.

 

 

ADATBIZTONSÁG

A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén a hozzájáruló személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeljük. A személyes adatok biztonságának védelméről és az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok minimalizálásáról informatikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk. Ezeket az intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk. Így biztosítjuk, hogy a kezelt adat:

 • · a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága)
 • · az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás)
 • · hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége)
 • · változatlansága igazolható legyen (adatintegritás).

ADATFELDOLGOZÓ

Az EFRATA Alapítvány a Hajléktalanokért nem vesz igénybe adatfeldolgozó céget.

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT FELHASZNÁLÓK JOGAI

A Felhasználók a jogaikat az EFRATA Alapítvány a Hajléktalanokért  postacímére (1068 Budapest, Király u. 98/a) küldött levélen vagy a cég email címére küldött üzeneten (Email: csakegyet@csakegyet.hu) keresztül gyakorolhatják.

 

Milyen jogok illetik meg a Felhasználókat az adatkezeléssel kapcsolatban?

TÁJÉKOZTATÁS

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Tájékoztatás kérhető az Adatkezelő megadott elérhetőségein. A tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adjuk meg. A tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadjuk meg.

HOZZÁFÉRÉS

Az érintettnek joga van személyes adatait bármikor megtekinteni, amennyiben igényét előre jelzi az Adatkezelő megadott elérhetőségeinek egyikén

HELYESBÍTÉS

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése az Adatkezelő elérhetőségein. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.

TILTAKOZÁS

Az érintett kifogásolhatja személyes adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérheti az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel vagy a csakegyet@csakegyet.hu címre küldött email útján.

KORLÁTOZÁS

Az érintett jogosult arra, hogy korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 · az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

 • · az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • · az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • · az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

TÖRLÉS

A személyes adatokat törölni kell, amennyiben: · azok kezelése jogellenes;

 • · az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;
 • · azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • · az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
 • · a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Az érintett személy a törlést az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel vagy a csakegyet@csakegyet.hu címre küldött email útján kezdeményezheti. Ez esetben az érintett adat késedelem nélkül végleg törlésre kerül.

 

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Név: EFRATA Alapítvány a Hajléktalanokért, Székhely és postacím: 1068 Budapest, Király utca 98/a, Telefonszám: + 36 70 4242 766, Email cím: csakegyet@csakegyet.hu, Adószám: 18242090-1-42,  bírósági bejegyzés száma: 7.pk.60832/2000/1., nyilvántartási szám: 7999.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu